top of page

升小一入學預備班(實時網上課程)

想升小一前👉中英數常一次過補哂 📚 適應小一生活 🏫? 機會嚟啦!唔洗出街喺屋企都可以上堂 🏡

未販售票券
查看其他活動
升小一入學預備班(實時網上課程)
升小一入學預備班(實時網上課程)

時間/地點

2020年8月03日 上午9:15 – 2020年8月28日 下午12:15

Online Classes

關於活動

簡介:

課程著重提升學員的學習能力及技巧,透過角色扮演、模擬練習及有趣的活動等形式,讓學員先鞏固幼稚園已學知識,再增強應付小學中、英、數、常四科的能力;培養正確學習態度及自理能力,令學員快速適應全新學習環境,同時減輕其學習壓力。

目標:

1. 為升小一學員做好心理及學術準備

2. 建立小學學習常規及培養自律自主學習能力

3. 為學童建立小學網上學習模式,以便承接疫情下網上學習需要

內容:

1. 以現有小學網上學習模式進行集體學科學習

2. 透過互動遊戲建立學生自律自主學習能力

3. 強化中文能力:閱讀、聆聽、說話及書寫的筆劃和筆順

4. 英文拼音應用及常用英文生字學習

5. 透過遊戲啟發邏輯能力, 以便適應小學的數學及常識科進度

6. 加入音樂及藝術 活動促進學術各科平衡發展

日期:2020-08-03 to 2020-0828

時間:逢星期一至五(09:15 -12:15)

學費:$5,960全期20堂共60小時

分享

bottom of page